Autor: Daniel Trusiewicz 

Boży cel: pokój i życie wieczne

Bóg kocha ludzi i pragnie, aby żyli oni w pokoju z Nim i otrzymali życie wieczne. Biblia mówi: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne” (Jan 3:16). Jeszcze nie spotkałem kogoś, kto świadomie i z premedytacją stwierdziłby, że nie chce pójść do nieba. Z drugiej jednak strony, jeżeli Bóg zaplanował dla nas pokój i życie wieczne, to dlaczego tak wielu ludzi tego nie doświadcza? Jeżeli niebo jest przygotowane dla ludzi, to co należy uczynić aby tam się dostać?

Problem człowieka: grzech i oddzielenie

Biblia mówi: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej... zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzym. 3:23, 6:23). „Wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem...” (Izaj. 59:2). Czym jest grzech? Jest to bunt przeciwko Bogu, odejście od Bożych norm i niemożność spełnienia Bożych wymagań. Przejawy grzechu na świecie to: wojny, podziały, głód, choroby, rozwody, samotność, śmierć itd. Najbardziej dotkliwym dla człowieka skutkiem grzechu jest oddzielenie od Boga i niemożność uratowania się od wiecznego potępienia. Można to obrazowo przedstawić w formie przepaści. Po jednej stronie jest święty Bóg, a po drugiej grzeszny człowiek. Człowiek pragnie dostać się na drugą stronę, ale jest to niemożliwe. Żadne wysiłki ani starania człowieka nie są wystarczające aby zapewnić mu zbawienie.

Boże rozwiązanie: krzyż

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to aby rozwiązać problem człowieka - oddzielenie od Boga. Biblia mówi: „Bóg okazuje swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rzym. 5:8) oraz „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus” (1 Tym. 2:5). Jezus umarł na krzyżu i powstał z martwych, by złożyć ofiarę za grzech ludzi i pojednać nas z Bogiem. Poprzez swoją niewinną śmierć na krzyżu Syn Boży spłacił dług za nasze grzechy i w ten sposób została zaspokojona Boża sprawiedliwość oraz okazana Jego miłość do ludzi. W Chrystusie Bóg zapewnił rozwiązanie problemu człowieka i zbudował pomost nad przepaścią oddzielającą nas od Niego.

Reakcja człowieka: przyjęcie Jezusa

Fakt, że Jezus umarł na krzyżu jest podstawą zbawienia ludzi. Człowiek nie może do tego nic dodać. Jedynym warunkiem, który człowiek powinien spełnić jest wiara. Biblia stwierdza jednoznacznie: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk. 16:16). Czym jest wiara? W biblijnym znaczeniu wiara to więcej niż intelektualne przyznanie istnienia Boga lub kultywowanie zwyczajów religijnych. Wiara to przede wszystkim zaufanie i oparcie się na obietnicach zawartych w Słowie Bożym. Biblia mówi: „Wszystkim, którzy Go przyjęli dał prawo aby stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” (Jan 1:12). Przyjmujemy Jezusa, kiedy zaczynamy ufać jedynie Jemu w kwestii swego zbawienia. Konieczna jest przy tym świadoma decyzja woli człowieka. Zbawiająca wiara prowadzi do pokoju z Bogiem i pewności życia wiecznego w niebie.

Jak można nawiązać osobistą relację z Bogiem?

1. Uznaj fakt, że jesteś grzesznikiem.
2. Bądź gotów do odwrócenia się od swoich grzechów - upamiętanie.
3. Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu i powstał z martwych. 
4. Zaproś w szczerej modlitwie Jezusa Chrystusa do swego życia i uczyń Go swoim Panem.

Modlitwa

Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję Twego przebaczenia. Wierzę, że umarłeś na krzyżu, by zapłacić karę za moje grzechy. Pragnę odwrócić się od swoich grzechów i proszę abyś oczyścił moje serce. Powierzam Tobie moje całe życie. Zbaw mnie i kieruj moim życiem. Pragnę ufać Tobie we wszystkich sprawach mego życia. Dopomóż mi w tym. Amen.

Zapewnienie

Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą zawierzając Jezusowi swoje życie, możesz mieć pewność, że Bóg dotrzyma swoich obietnic. W ten sposób nawiązałeś osobistą relację z Bogiem. Jednocześnie Twoim udziałem stało się duchowe odrodzenie lub inaczej narodzenie na nowo. Pismo Święte stwierdza: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5:1) oraz „Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 Jan 5:12-13).