Czy myślałeś jak nadać specjalny charakter uroczystej wigilijnej kolacji?

Proponujemy skorzystaj z propozycji i wydrukuj tekst, który przedstawia przebieg nabożeństwa, które można przeprowadzić w trakcie Wieczerzy Wigilijnej. Całość zajmuje od 20 do 30 minut. Można również przeprowadzić krótszą wersję, która kończy się modlitwą po odczytaniu fragmentu z Łukasza 2.

Podaruj Słowo swoim najbliższym.

PROWADZĄCY [modlitwa o przebieg nabożeństwa]:
Wszechmocny Boże, zebraliśmy się tutaj, aby Cię chwalić za zesłanie dla nas Twego  Umiłowanego Syna. Prosimy, bądź dzisiaj przy nas Swoim Duchem. Posilaj nas i wspieraj Swoim Słowem. Pobudzaj nas do wdzięczności i oddania. Odbierz sobie chwałę z tego nabożeństwa, jako Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, Amen.

WSZYSCY: Śpiewanie kolędy

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO [wyznaczony przez Prowadzącego uczestnik]: Mt 2:1-11:
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok:
 I ty, Betlejemie, ziemio judzka,
 wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi,
 z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski.

Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców (...)Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.”


PROWADZĄCY [modlitwa za wypełnienie obietnic Bożych i przyjście Zbawiciela]:
Boże Ojcze Wszechmogacy, dziękujemy Ci za spełnienie obietnicy Wodza i pasterza dla twego Ludu! Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych, bezradnych wobec naszych słabości i grzechów! Dziękujemy, że tak jak kiedyś przywiodłeś przez swą gwiazdę mędrców z dalekiego kraju, by oddali chwałę Jezusowi, tak i dziś przyprowadzasz ludzi z wszelkiego narodu i języka, aby oddali Mu pokłon. Dziękujemy, że w tej liczbie jesteśmy i my, zgromadzeni dzisiaj przy tym stole. Chwalimy Go, uwielbiamy i wywyższamy,  Amen.

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO [wyznaczony przez Prowadzącego uczestnik]: Łk 2:1-20:
„I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. (...) Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
 I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
 A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł; Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowy. (...) I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących:
 Chwała na wysokościach Bogu,
 a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. (...) I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.”


PROWADZĄCY [modlitwa dziękczynna i prosząca]:
Dziękujemy Boże Ojcze, że objawiłeś narodziny Swego Syna pasterzom, choć byli odtrącani i mało istotni. Dziękujemy, że i my mogliśmy dowiedzieć się o Jego przyjściu.
Prosimy, aby radość z twego zbawienia i łaski, jaka wylewała się tej nocy z Nieba, dotknęła również naszych serc! Rozpal je ogniem żywej, goracej wiary tak, by całe nasze życie było odpowiedzią na twą łaskę w Jezusie, Amen.

WSZYSCY: Śpiewanie kolędy

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO [wyznaczony przez Prowadzącego uczestnik]: Flp 2:5-11:
„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.   Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.
 Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.”


PROWADZĄCY [modlitwa dziękczynna za ochotę zejścia Syna na ten świat]:
Jezu Chryste, dziękujemy Ci, że zechciałeś dla nas przyjśc na ten świat. Dziękujemy, że potrafiłeś wyprzeć się tego, co słusznie Ci się należało – Bożej chwały, i wszystkich korzyści istnienia w normalnej dla Ciebie, Bożej postaci. Dziękujemy, że zechciałeś przyjąć postać sługi. Że zechciałeś stać się jednym z nas. I nie tylko stałeś się czlowiekiem, ale również jako człowiek zdecydowałeś się uniżyć Siebie aż do krzyżowej śmierci, dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony i wywyższony, jako nasz Pan i Zbawiciel, Amen.

CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO [wyznaczony przez Prowadzącego uczestnik]: Obj 22:10-14
„Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
 Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.”


PROWADZĄCY [modlitwa prosząca o wytrwanie w wierze]:
Synu Boży, Zbawicielu, który przyszedłeś jako małe, bezbronne dziecko! Wyznajemy, że przyjdziesz powtórnie w chwale, sądzić żywych i umarłych. Prosimy, zachowaj nas w wierze! Przyznaj się do naszego życia; spraw, by Tobie się podobało i Ciebie chwaliło.
 Dziękujemy za łaskę przebaczenia grzechów. Spraw, by żaden z nas nie zlekceważył potrzeby wyprania swoich szat. Prosimy o łaskę nawrócenia, przebaczenia i oczyszczenia z win dla każdego z siedzących przy tym stole. Duchu Święty, Tobie powierzamy nasze serca i siły! Ożywiaj nas, zachowaj w radości, wdzięczności i oddaniu na wieki, Amen