Bez Boga każda droga jest szersza. 
Przysłowie rosyjskie